ജോലി ചെയ്യാൻ female staff required .. ( work from home ) - saudi arabia, jeddah

Jeddah based travel and tourism company …


വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു female staff ടൂറിസം മേഖലയെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

*നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്തൃ കോളുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവരുടെ യാത്രാ ആവശ്യകതകൾ ഞങ്ങൾ മുഖേന ക്രമീകരിക്കുകയും വേണം.

if you are interested contact 0538229281 ( only whatsapp ) share your cv or send your details …


Expat [SA]
Saudi Arabia, Jeddah
2021-12-02
2022-01-01
Full Time
812262
Please report inappropriate ads by sending a message to abuse@expatriatesjobs.com. Please include the Job ID located in the header of each ad

Apply to this job now Report abuse